TERMENI ȘI CONDIȚII

De utilizare a platformei online

www.123asigurari.ro

Serviciul www.123asigurari.ro este oferit de societatea 123 Asigurare Reasigurare SRL (denumită în continuare ,,Societatea’’/ ,,Asistent în Brokeraj’’), cu sediul în Sibiu, Cisnădie, Str. Toma Socolescu nr. 23C, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/1007/2022, având CUI 46153487, înregistrată în Registrul Intermediarilor În Asigurări sub nr. RAJ – 534167.

Polițele RCA sunt emise de 123 Asigurare Reasigurare SRL, în numele societăților de asigurare, că asistent în brokeraj al Millenium Insurance Broker (MIB) SA, număr înregistrare la Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 783/19.03.2015.

Navigarea pe site-ul www.123asigurari.ro, urmată de solicitarea unei Ofertei de asigurare RCA echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea în integralitate a Termenilor de mai jos de către orice Utilizator.

Asistentul în Brokeraj își rezervă dreptul de a face modificări în conținutul acestui site, precum și în cadrul prezențelor Termeni și condiții, fără niciun fel de notificare prealabilă a Utilizatorilor. În cazul unor neînțelegeri, se vor aplică Termenii și Condițiile valabile la momentul emiterii Poliței RCA și notificării Asiguratului în scris de către Asistentul în Brokeraj.

Definiții
  • ,,Accident de vehicule’’ - eveniment în care a fost implicat cel puțîn un vehicul în urmă căruia au rezultat prejudicii materiale și/sau vătămarea sănătății și a integrității corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane;
  • ,,Asigurat’’ - proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau unui tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurător RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terțelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;
  • ,,Asigurat cu risc ridicat’’ - persoană pentru care, pe baza încadrării în clasele de risc, cel puțîn 3 asigurători RCA oferteaza un tarif de prima de N ori mai mare decât tariful de referință;
  • ,,Asigurător RCA’’ - asigurător autorizat să practice asigurare RCA;
  • ,,Asistent în Brokeraj’’ – societatea 123 Asigurare Reasigurare SRL, având datele de identificare sus-menționate;
  • ,,Avizarea daunei’’- notificarea asiguratorului de către persoană prejudiciată, asigurat sau mandatarii acestora, cu privire la producerea evenimentului asigurat; notificarea trebuie să fie însoțită de documentele necesare stabilirii răspunderii asiguratorului RCA;
  • ,,Bonus/ malus’’ - sistem prin care asiguratul este încadrat în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), în funcție de istoricul de daunalitate al acestuia în perioada de referință;
  • ,,Companie în Brokerajaj’’/ ,,Broker’’- Millenium Insurance Broker (MIB) SA, cu sediul în București, Sector 2, str. Vasile Lucaciu nr. 52, înregistrată la Registrul Comerțului su nr. J40/3401/2015, având CUI 34258390 și număr înregistrare la Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 783/19.03.2015
  • „Consimțământ”- înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o, declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
  • ,,Contract RCA’’- contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, a cărui încheiere se constată prin polița de asigurare RCA, care atestă existența asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule;
  • ,,Contractant’’- persoană care încheie contractul RCA și care se obligă față de asigurătorul RCA să plătească prima de asigurare;
„Conținut” cuprinde următoarele elemente:
  • date referitore la Asistentul în Brokeraj/ Parteneri;
  • informații legate de serviciile oferite pe platforma 123asigurari.ro;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/ colaborator al Asistentului în Brokeraj, conform informațiilor de contactare specificate;
  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric.
 • „Date cu caracter personal” - orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”). Acestea se pot referi la: nume și prenume, adresa de domiciliu/ reședința, adresa de e-mail, numărul de telefon, date cont bancar etc.;
 • ,,Dauna totală economică’’- situația unui vehicul sau unui bun avariat a cărui valoare de reparație depășește valoarea de piață a acestuia;
 • ,,Decontare directă’’- serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asigurați, care se oferteaza obligatoriu de către asigurător, iar achiziția acestuia este opțională de către asigurat;
 • ,,Document’’ – prezențele Termeni și Condiții;
 • ,,Mandatar’’- orice persoană fizică sau juridică împuternicită în condițiile legii să reprezinte interesele persoanei prejudiciate în raporturile acesteia cu asigurătorul RCA și cu unitatea reparatoare auto;
 • ,,Mandat în Brokeraj’’- contractul dintre un client persoană fizică sau juridică și compania în Brokeraj, împuternicirea sau un alt tip de acord, prin care clientul încredințează acesteia reprezentarea intereselor sale privind obținerea și negocierea ofertelor în vederea încheierii contractelor de asigurare și/sau de reasigurare, acordarea de asistență înainte și pe durata gestionării contractelor, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri;
 • ,,Mandat de intermediere’’- contractul dintre un client persoană fizică sau juridică și instituția de credit sau firma de investiții în calitate de intermediar principal, împuternicirea sau un alt tip de acord, prin care clientul încredințează acesteia reprezentarea intereselor sale privind obținerea și negocierea ofertelor în vederea încheierii contractelor de asigurare, acordarea de asistență înainte și pe durata gestionării contractelor, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri;
 • ,,Mijloace de comercializare electronică’’ - totalitatea elementelor prin care distribuitorii comercializează electronic contracte de asigurare;
 • „Operator de date cu caracter personal” – înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; pentru evitarea oricărui dubiu, în cuprinsul prezentului Document, calitatea de Operator de date cu caracter personal aparține 123 Asigurare Reasigurare SRL;

Notă! În sensul prezentului Document, calitatea de operator de date independent este deținută de Asistentul în Brokeraj. Pentru mai multe detalii privind protecția datelor personale, Utilizatorul este invitat să consulte Politicile GDPR disponibile la nivelul website-ului.

 • ,,Persoană prejudiciată’’- persoană îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit că urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract RCA;
 • ,,Polița de asigurare RCA’’ - documentul prin care se constată încheierea contractului de asigurare RCA și se atestă existența asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie;
 • ,,Prejudiciu’’ - efectul negativ suferit de către persoană prejudiciată prin producerea unui risc acoperit printr-un contract RCA;
 • „Prelucrare de date” - orice operațiune/ set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate), respectiv: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispoziție, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea etc. (reprezentând orice fel de operațiune în legătură cu datele personale);
 • ,,Răscumpărare’’ - prejudiciul suportat de către asigurat în condițiile prezenței legi și ale contractului de asigurare RCA;
 • „Serviciu” - serviciul de intermediere în vederea încheierii electronice a unui contract RCA, condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale Site-ului, în sensul acordării posibilitățîi Utlilizatorului să contracteze Serviciile prezentate folosind mijloace exclusiv electronice; în concret, serviciul constă emiterea Polițelor RCA de către 123 Asigurare Reasigurare SRL, în calitate de Asistent în Brokeraj și în numele societăților de asigurare, în urmă solicitării Utilizatorului;
 • ,,Vehicul’’ - mijloc de transport cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, pentru care în România există obligația legală de înmatriculare sau înregistrare, cu excepția celor care se deplasează pe sine, altele decât tramvaiele, bicicletelor sau vehiculelor cu tracțiune animală;
 • „Utilizator/ ,,Client’’/ „Consumator - orice utilizator care accesează Site-ul, interacționează cu acesta sau lansează o Solicitare de oferta de asigurare prin intermediul sau;
 • ,,Utilizatorul vehiculului’’ - persoană fizică sau juridică, căreia proprietarul vehiculului îi acordă dreptul de folosință asupra acestuia, pe o anumită perioada, în baza unui contract de închiriere, contract de leasing sau alt act întocmit în condițiile legii.
 • „Website”, „Platforma online” sau „Site” – platforma www. 123asigurari.ro;

POLITICA GENERALA

Serviciul

Acest Document stabilește Termenii și Condițiile de utilizare ale Site-ului/ Conținutului de către Utilizator.

1.1. Folosirea, inclusiv, dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea Conținutului/ Serviciului implică aderarea Utilizatorului la prezențele Termeni și Condiții, în afară situației în care Conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate. Furnizarea Ofertelor va începe imediat după parcurgerea pașilor disponibili pe platforma www.123asigurari.ro.

1.2. Optând pentru plasarea unei Solicitări de Oferta, Utilizatorul se obligă să furnizeze corect: numele, prenume, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail , anul obținerii permisului, datele Actului de Identitate, CNP, și alte informații necesare în vederea transmiterii Ofertelor de asigurare, respectiv emiterii Polițelor RCA.

1.3. Polițele de asigurare RCA sunt emise în mod automat, fără confirmarea telefonică a datelor completate. Va rugăm să verificați corectitudinea acestora. Polițele de asigurare emise nu pot fi anulate.

1.4. Utilizatorul este responsabil pentru verificarea corectitudinii datelor.

1.5. Anumite societăți de asigurare pot solicită, înainte de emiterea Poliței RCA, transmiterea unei copii a certificatului de inmatricutare a vehiculului, cartea de identitate a proprietarului, respectiv documentele de identificare a societății, atunci când asigurarea este solicitată în numele unei persoane juridice. În această situație, Polița RCA va fi emisă doar după primirea documentelor solicitate.

1.6. Accesul la Serviciu se relizeaza prin accesarea Site-ului. Dacă se plasează o Solicitare de Oferte pe Website, Utilizatorul este responsabil pentru toate acțiunile care decurg din plasarea acesteia. Informațiile transmise în contextul plasării unei Solicitări de Oferte trebuie să fie corecte, reale și complete.

1.6. Prin folosirea Site-ului/ Conținutului/ Serviciului, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice altă natură produse Site-ului/ Conținutului/ Serviciului/Asistentului în Brokeraj sau oricărui terț ori partener cu care 123 Asigurare Reasigurare SRL are încheiate contracte, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

1.7. Utlizatorul/Consumatorul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea prezențelor Temeni și Condiții pe perioada derulării unui Contract de RCA. Denunțarea unilaterală a contractului poate opera conform prevederilor legale doar în cazuri excepționale, detaliate în cuprinsul prezentului Document.

Conținutul

2.1. Tot Conținutul, incluzând, dar nelimitandu-se la denumirea Site-ului, imagini statice, imagini dinamice, text și/ sau conținut multimedia prezentate pe Site sunt proprietatea intelectuală a 123 Asigurare Reasigurare SRL sau a partenerilor acestuia, caz în care Conținutul poate fi urmat de titlul de proprietate original.

2.2. Toate elementele ce descriu serviciile disponibile inclusiv, nelimitativ, design-ul general, modalitatea de prezentare etc., sunt protejate de drepturi de autor și alte acte normative în materia drepturilor de proprietate intelectuală.

2.3. Clientul nu poate modifică niciunul dintre materialele ante - menționate și nu poate copia, distribui, transmite, afișa, efectua, reproduce, publică, licenția, crea opere derivate din acestea, transferă sau vinde informațîi sau lucrări conținute de Site-ul www.123asigurari.ro.

2.4. Consumatorului nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea și/ sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Asistentul în Brokeraj, respectiv de parteneri, includerea oricărui conținut în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul expres al Asistentului în Brokeraj/ Partenerilor

2.5. Orice Conținut la care Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Asistentul în Brokeraj/ Partener și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea acestora cu referire la acel Conținut..

2.6. Niciun Conținut transmis către Client prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Asistentului în Brokeraj, al unui angajat sau Partener, care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care această există, față de respectivul Conținut.

2.7. Orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există, este interzisă.

2.7. Consumatorul răspunde pentru orice daune intelectuale produse Site-ului, Conținutului, sau oricărui terț cu care Asistentul în Brokeraj are încheiate contracte, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

CONTACT

3.1. 123 Asigurare Reasigurare SRL publică pe Site datele complete și corecte de identificare și contactare a să de către Consumator.

3.2. Prin transmiterea de mesaje la adresa de contact a Asistentului în Brokeraj, respectiv prin completarea formularelor disponibile pe Site, Consumatorul permite Asistentului în Brokeraj/ Partenerilor să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloace electronice.

3.3. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri, efectuarea de apeluri telefonice sau trimiterea de notificări adresate Asistentului în Brokeraj se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Consumatorului și Asistentului în Brokeraj/Partenerilor, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor, altele decât cele de tip comercial și de marketing, din partea Asistentului în Brokeraj/ Partenerilor în modalitate electronică și/ sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Site.

3.6. Consumatorul declara expres că datele de contact furnizate îi aparțîn (adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de livrare, nume și prenume) și că vor putea fi folosite de către Asistentul în Brokeraj/ Parteneri în comunicările cu acesta.

POLITICA DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DE INTERMEDIERE UTILIZÂND MIJLOACE ELECTRONICE

4.1.Seriviciile de intermediere în asigurări sunt realizate de societatea 123 Asigurare Reasigurare SRL, în calitate de Asistent în brokeraj al Millenium Insurance Broker (MIB) SA

4.2. Prin intermediul platfomeri www.123asigurari.ro, Asistentul în Brokeraj pune la dispoziția Utilizatorilor oferte de asigurare prin intermediul aplicației 24 Broker, aplicație third party, ce integrează societățile de asigurare partenere aplicației.

4.3. În vederea transmiterii Ofertelor de Asigurare, este necesară parcurgerea și completarea în integralitate a formularului specific disponibil pe Site. Ulterior completării formularului, datele introduse de Utilizator sunt transmise asigurătorilor prin intermediul aplicației 24 Broker, fără a mai fi necesară contactarea separată a acestora de către Client.

4.4. În baza informațiilor furnizate de Client în formularul de pe site, platfoma 24 Broker efectuează calculul tarifelor polițelor RCA de la asigurătorii parteneri și pregătește ofertele de asigurare ce vor fi afișate Clientului în etapă finală a pașilor de asigurare.

4.5. Opțiunea Clientului va fi transmisă Brokerului, iar Polița RCA emisă în baza preferinței va fi transmisă Asiguratului pe adesa de e-mail completată în formularul inițial.

4.6. Utilizatorul se obligă să introducă în formular date complete, corecte și conforme cu realitatea. Asistentul în Brokeraj/ Partenerii nu poate fi trași la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri sau orice fel de pierdere financiară cauzate de furnizarea de către Client/ Asigurat a unor informații incorecte sau incomplete.

4.7. Prin lansarea unei Solicitări de oferte electronice pe site-ul www.123asigurari.ro, Clientul este de acord cu formă de comunicare, în concret prin e-mail, prin care Asistentul în Brokera/Partenerii își derulează operațiunile.

4.8. Notificarea primită de către Client, după efectuarea Comenzii are rol de informare și reprezintă acceptarea comenzii.Această notificare se face electronic prin e-mail.

4.9. Polițele sunt emise în mod automat, fără validarea/verificarea datelor introduse de Utilizator

4.11. Asistentul în Brokeraj poate poate anula Comandă efectuată de către Client, fără nicio obligăție ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului sau a tranzacției efectuate online.
 2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăti online - BRD - agreat de Online Insurance Solutions.
 3. Datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte, polița de asigurare neputând fi emisă;

4.12. Încheierea Contractului de Asigurare are loc la dată acceptării ofertei prin efectuarea plății online cu cardul.

4.13. Asiguratul este responsabil de verificarea conformității informațiilor din polița emisă cu datele proprietarului și ale vehiculului. În cazul în care se constată informații incorecte, Asiguratul se obligă să contacteze în cel mai scurt timp Asistentul în Brokeraj prin mijloacele puse la dispoziție (email, formular de contact, telefonic) și să urmeze pașii puși la dispoziție pentru remedierea situației. În vederea corectării sau modificării unei polițe, Asiguratul poate contacta și compania de asigurări emitentă.

4.14. Corectarea informațiilor eronate se poate realiza doar în baza unei copii a talonului sau cărții de identitate a autovehiculului.

PLATA ȘI INTRAREA ÎN INTRAREA ÎN POSESIE A POLIȚEI DE ASIGURARE

5.1. Clientului îi revine obligația de a achita prima de asigurare aferentă poliței de asigurare comandate, precum și eventuală diferența de prima rezultată că urmare a corectării poliței cu date corecte în cazul în care contractul de asigurare a fost emis cu date greșite. Prima de asigurare se plătește doar în RON.

5.2. Plata primei de asigurare se poate efectua doar online, prin intermediul cardului bancar. Clintul va fi redirec

5.3. Asistentul în Brokeraj nu se percepe niciun comision suplimentar Clientului. Cu toate acestea, banca emitentă a cardului poate percepe costul suplimentare, incluzând, dar fără a se limita la, comisione în cazul schimburilor valutare aferente plăților în alte monede decât RON.

5.4. Nicio informație legată de cardul Clientului nu va fi stocată pe serverele 123 Asigurare Reasigurare SRL

5.5. Clientul care plătește online trebuie să furnizeze procesatorului de plăti toate detaliile cerute în pagină de plata a procesatorului. Pentru mai multe detalii, te invităm să parcurgi în integralitate Politică noastră de Confidențialitate.

5.6. Ulterior acceptării plății primei de asigurare, Polița RCA împreună cu formularul de constatare amiabilă va fi transmis Asiguratului la adresa de e-mail comunicată în fomularul de solicitare a ofertei.

ANULAREA, MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE RCA

6.1. Polița de asigurare RCA nu poate fi anulată.

6.2. În cazul în care se constată informații incorecte, Asiguratul are obligația să contacteze în cel mai scurt timp Asistentul în Brokeraj prin mijloacele puse la dispoziție (email, formular de contact, telefonic) și să urmeze pașii puși la dispoziție pentru remedierea situației. În vederea corectării sau modificării unei polițe, Asiguratul poate contacta și compania de asigurări emitentă.

6.3. În vederea corectării, Asiguratul va trebui să pună la dispoziția Asistentului în Brokeraj talonul, respectiv cartea de identitate a proprietarului.

6.4. Contractul RCA încetează:

 1. la dată la care proprietarul vehiculului notifica asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoțită de documente justificative;
 2. la dată la care vehiculul este radiat din circulație;
 3. la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.

6.5. Contractul RCA se desființează de drept dacă:

 1. riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naște obligația asiguratorului RCA;
 2. producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după nașterea obligației asiguratorului RCA.

6.6. În aceste situații, atunci când asiguratul a plătit integral sau în rate prima de asigurare, acesta este îndreptățit să o recupereze proporțional cu perioada neexpirata a contractului RCA, dacă nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării. În cazul în care asigurătorul RCA este ulterior obligat la plata unor despăgubiri pentru evenimente acoperite prin contractul RCA, asigurătorul RCA este îndreptățit să recupereze de la asigurat prima de asigurare restituită acestuia, la cerere.

6.7. Asiguratul are obligația de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alți asigurători RCA și poate opta pentru menținerea în vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de opțiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic și poate opta pentru rezilierea contractelor cu dată de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat.

6.8. Cererea de restituire a sumelor aferente poliței de asigurare în situațiile lit. a) și b), pct. 6.6., respectiv execitarea dreptului de opțiune prevăzut de pct. 6.8. se vor înainta direct asiguratorului.

GARANȚII ȘI RETUR

7.1. Prin excepție de la prevederile generale în materia protecției consumatorului, Polițele de asigurare RCA nu beneficiază de garatie și nici de dreptul de retragere din contractele încheiate la distanță.

7.2. Restituirea sumei achitate pentru polița de asigurare R.C.A. se poate face doar în cazul înstrăînării autovehiculului sau în cazul radierii acestuia, cu mențiunile detaliate la pct. 6.7.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1. Asistentul în Brokeraj desfășoară activități de intermediere. Răspunderea în ceea ce privește riscul asigurat prin Contractul RCA aparține în exclusivitate asiguratorului.

8.2. Utilizatorul este responsabil pentru corectitudinii datelor introduse. Asistentul în Brokeraj/ Partenerii nu pot fi ținuți răspunzători pentru daunele directe/ indirecte cauzate de datele transmise în mod eronat de Client.

8.3. Asistentul în Brokeraj nu își asumă responsabilitatea pentru potențiale programe de tip malware care ar putea infectă computerul, alte bunuri sau device-uri în urmă accesării sau utilizării acestui Site sau descărcării oricărui material, informațîi, text, imagini video sau audio de pe acesta.

8.4. Asistentul în Brokeraj nu este răspunzător pentru acoperirea pretențiilor terților, de orice natură, care pot rezultă în relație cu utilizarea, copierea sau falsificarea Site-ului sau a conținutului acestuia sau a oricărui alt Site înrudit, de către terțe persoane neautorizate de 123 Asigurare Reasigurare SRL, indiferent dacă această a fost informată, a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască această posibilitate.

8.5. Consumatorii înțeleg și acceptă că, datorită caracteristicilor specifice Internetului și ale Serviciului, administratorul Site-ului nu poate confirmă și nici garanta identitatea Utilizatorilor și veridicitatea, corectitudinea, validitatea oricăror informațîi sau conținut oferite de aceștia pe Site. În consecință, nici Site-ul și nici Asistentul în Brokeraj nu poate fi tras la răspundere în niciun mod și în nicio măsură cu privire la aceste informații sau orice alte efecte juridice/ comerciale derivând din utilizarea lor.

8.6. Asistentul în Brokeraj nu poate fi ținut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe Site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni cauzate de neglijență gravă în prezentarea Conținutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

8.7. În cazul în care un Consumator consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Asistentul în Brokeraj violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să ne contacteze pentru detalii, conform detaliilor de contact, astfel încât acesta să remedieze eventualele încălcări.

8.8. Asistentul în Brokeraj nu garantează Consumatorului acces pe Site sau la Serviciu și nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifică parțial sau integral Conținutul, de a reproduce parțial sau integral Conținutul, de a copia, sau de a exploata orice Conținut în orice altă manieră sau de a transferă vreunui terț orice conținut asupra căruia are sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Asistentul în Brokeraj.

8.9. Asistentul în Brokeraj nu răspunde de conținutul, calitatea sau natură altor site-uri la care se ajunge prin legături din Conținut, indiferent de natură acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

8.10. Asistentul în Brokeraj este exonerat de orice vină în cazul utilizării site-urilor terțe sau al conținutului terț transmis către Consumator prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al acestor terțe entități, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau produce pagube de orice natură de partea Consumatorului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

8.11. Asistentul în Brokeraj nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

 • Serviciul va fi potrivit cerințelor Consumatorului;
 • Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
 • Serviciile obținute vor corespunde cerințelor sau așteptărilor Consumatoruluii.

8.12. Operatorii, administratorii sau proprietarii Site-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitandu-se la: achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație, legătură, tranzacție, colaborare etc. care pot apărea între Consumator și oricare dintre terții care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Site-ului.

DREPTURI DE AUTOR

9.1. 123 Asigurare Reasigurare SRL este autorul Site-ului și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației naționale și internaționale. Design-ul și modalitatea de prezentare a Site-ului, precum și software-ul și setările acestuia etc. sunt proprietatea 123 Asigurare Reasigurare SRL Conținutul Site-ului (texte, descrieri, caracteristici tehnice, imagini, simboluri etc.) este deținut în totalitate de către Asistentul de Brokeraj/Parteneri.

9.2. Este interzisă copierea, comercializarea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea sau alterarea conținutului Site-ului fără acordul expres al Asistentului în Brokeraj/Partenerilor. Orice utilizare a conținutului Site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin documentul sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există, este interzisă. Niciun conținut transmis Clientului, prin orice mijloc de comunicare sau dobândit de aceștia prin accesare și/ sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală a Asistentului în Brokeraj/Partenerilor. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale acestuia.

FRAUDĂ ȘI SPAM

10.1. Asistentul în Brokeraj nu solicită Consumatorilor prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/ telefonic/ SMS) informații referitoare la date confidențiale, conturi sau parole personale.

10.2. Consumatorul își asumă întreagă responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

10.3. Asistentul în Brokeraj declină orice responsabilitate în situația în care un Consumator ar fi/ este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/ reprezintă interesele Asistentul în Brokeraj. Consumatorul va informa Asistentul în Brokeraj asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

10.4. Asistentul în Brokeraj nu promovează SPAM-ul.

10.5. Comunicările realizate de către Asistentul în Brokeraj prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail/ SMS) conțîn datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la dată transmiterii Conținutului.

10.6. Următoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativă de fraudare a Site-ului/ Conținutului și/ sau ale Asistentul în Brokeraj și, în acest caz, se va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Consumator prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • de a altera sau altfel modifică conținutul Site-ului sau Conținutul expediat prin orice metodă de către Asistentul în Brokeraj către Client;
 • de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Site-ul;
 • de a accesa sau a divulgă oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Asistentul în Brokeraj către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al Conținutului.
RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI

11.1. Consumatorul înțelege importantă următoarelor responsabilități și este de acord cu următoarele:

 • va furniza numai date adevărate, exacte și complete, astfel încât procesul de solicitare a ofertelor de asigurare, respectiv emiterea poliței RCA să aibă loc;
 • nu va publică materiale care conțîn viruși sau alte programe cu intenția de a distruge sistemul Asistentului de Broker/ Partenerilor sau orice informație care este parte componentă a acestui sistem;
 • nu va publică materiale cu drept de autor, dacă nu sunt autorii acestora sau dacă nu au permisiunea autorului de a publică materialul respectiv;
 • nu va publică materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt Utilizator, materiale ori informațîi interzise de prevederile legale în vigoare.

11.2. Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observațîi cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viață privată, drepturile de proprietate intelectuală ale Asistentul în Brokeraj sau ale unor terțe părți și atâta timp cât acestea nu conțîn viruși, derulează campanii politice/ electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailing-uri în masă sau orice altă formă de spam. Consumatorul nu va folosi o adresa de e-mail sau alte informațîi false în comunicarea cu Asistentul în Brokeraj.

11.3. Cu respectarea celor menționate mai sus, Consumatorul are posibilitatea de a informa terțe persoane (de exemplu prin e-mail, Facebook, Twitter etc.) cu privire la Ofertele puse la dispoziție prin intermediul Site-ului.

FORȚĂ MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

12.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna din părțile unui Contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza Contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

12.2. Partea sau reprezentantul legal al părțîi care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat/a să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

12.3. Partea sau reprezentantul legal al părțîi care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat/a de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o/îl împiedică să o ducă la bun sfârșit.

12.4. Dacă în termen de 15 zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

12.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovadă imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la dată producerii evenimentului.

LITIGII

13.1. Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea, interacțiunea cu Site-urilor/ Site-urile și/ sau al oricărui Conținut trimis de către Asistentul îîn Brokeraj Clientului prin accesare sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), acesta se declara de acord cel puțîn cu prezențele Termeni și condiții.

13.2. Orice dispută cu referire la prezențele "Termeni și Condiții" care ar putea să apară între Clientului și Asistentul în Brokeraj se va rezolva pe cale amiabilă.

13.3 Asistentul de Brokeraj nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.

13.4. Orice dispută de orice fel care ar putea să apară între Client și Asistentul de Brokeraj sau Partenerii fi soluționat la instanța competență de la sediul Asistentul de Brokeraj, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

13.5. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauza, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

13.6. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

DISPOZIȚII FINALE

14.1. Asistentul în Brokeraj își rezervă dreptul de a efectua orice modificări ale acestor prevederi conținute în Document, precum și orice modificări ale Site-ului/ structurii acestuia/ Serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta Site-ul și/ sau orice Conținut, fără notificarea prealabilă a Consumatorului.

14.2. Asistentul în Brokeraj nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc. care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului.

14.3. Asistentul în Brokeraj își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

      123 Asigurare Reasigurare SRL

 

ULTIMA ACTUALIZARE: Octombrie 2022